Направо към основното съдържание
Rural Vision

План за действие

Pictogrammes of the four pillars

Като се демонстрира подновеният ангажимент на Комисията към селските общности и развитието на селските райони, в настоящото съобщение се предлага план за действие за селските райони. Той ще допринесе за: 

  • насърчаване на териториалното сближаване и създаване на нови възможности за привличане на иновативни предприятия; 
  • осигуряване на достъп до качествени работни места; 
  • насърчаване на нови и подобрени умения; 
  • осигуряване на по-добра инфраструктура и услуги; 
  • засилване на ролята на устойчивото селско стопанство и диверсифицираните икономически дейности. 

Неговата тематична част е структурирана спрямо четирите групи действия и е организирана около девет водещи инициативи и петнадесет съпътстващи действия.

Всяко действие ще обедини различни области на политиката на ЕС, за да може визията и нейните общи цели да бъдат постигнати.

Картината се допълва от шест междусекторни действия.

 

По-силни селски райони

Свързани селски райони

Устойчиви селски райони

Проспериращи селски райони