Направо към основното съдържание
Rural Vision

Визия за селските райони — десет общи цели

I. Привлекателни пространства, разгърнати в хармонично териториално развитие, отключващи своя специфичен потенциал, което ги превръща в място на възможности и предлага местни решения за справяне с местните последици от глобалните предизвикателства.

II. Ангажирани в многостепенното и основаното на местните условия управление и разработващи интегрирани стратегии чрез използване на основани на участието подходи за сътрудничество, като се възползват от адаптирани към съответните обстоятелства съчетания от политики и взаимозависимости между градските и селските райони.

III. Доставчици на продоволствена сигурност, икономически възможности, стоки и услуги за обществото като цяло, като например материали и енергия на биологична основа, но също и местни висококачествени продукти в рамките на общностите и енергия от възобновяеми източници, като задържат справедлив дял от генерираната стойност.

IV. Динамични общности, съсредоточени върху благополучието, включително поминъка, справедливостта, просперитета и качеството на живот, където всички хора живеят и работят добре заедно и разполагат със съответния капацитет за взаимна подкрепа.

V. Приобщаващи общности на солидарност, справедливост и обновяване между поколенията, отворени за новодошлите и насърчаващи равните възможности за всички.

VI. Процъфтяващи природни източници, укрепени и допринасящи за целите на Зеления пакт, включително неутралността по отношение на климата, както и за устойчивото управление на природните ресурси.

VII. Пълноценно възползващи се от цифровите иновации, с равен достъп до нововъзникващи технологии, широко разпространена цифрова грамотност и възможности за придобиване на по-напреднали умения.

VIII. Квалифицирани хора с предприемачески дух и новаторско мислене, които създават съвместно технологичния, екологичния и социалния напредък.

IX. Оживени места, осигурени с ефикасни, физически и финансово достъпни публични и частни услуги, включително трансгранични услуги, предоставящи адаптирани към съответните обстоятелства решения (като например транспорт, образование, обучение, здравеопазване и грижи, включително дългосрочни грижи, социален живот и търговия на дребно).

X. Места на разнообразието, които се възползват максимално от своите уникални активи, таланти и потенциал.