Přejít na hlavní obsah
Rural Vision

Vize pro venkovské oblasti: 10 společných cílů

I Atraktivní místa, která procházejí harmonickým územním rozvojem, jenž odkrývá jejich specifický potenciál a činí z nich místa příležitostí, a která přinášejí řešení na místní úrovni, jež pomáhají vyrovnat se s dopady globálních problémů na místní komunity.

II Aktéři víceúrovňové a místní správy, kteří rozvíjejí integrované strategie pomocí společných a participativních přístupů, využívají kombinace opatření přizpůsobených konkrétním potřebám a vzájemnou propojenost mezi městskými a venkovskými oblastmi.

III Zdroj zajištění potravin, ekonomických příležitostí, zboží a služeb pro širší společnost, jako je například energie a biologické materiály, ale také místní vysoce kvalitní produkty či energie z obnovitelných zdrojů, a to při zachování spravedlivého podílu na vytvořené hodnotě.

IV Dynamické komunity usilující o blahobyt, včetně zajištění zdrojů obživy, spravedlnosti, prosperity a vysoké kvality života, v nichž se všem lidem společně dobře žije a pracuje a kde mají dostatečnou možnost vzájemné podpory.

V Inkluzivní komunity zajišťující mezigenerační solidaritu, spravedlnost a generační obměnu, které budou otevřené nově příchozím a budou podporovat rovné příležitosti pro všechny.

VI Zdroje přírodního bohatství, které získávají na hodnotě díky cílům Zelené dohody, k jejichž plnění samy přispívají, včetně cíle klimatické neutrality, a podílejí se na udržitelném hospodaření s přírodními zdroji.

VII Plnohodnotní příjemci digitálních inovací s rovným přístupem k novým technologiím, všeobecnou digitální gramotností a příležitostmi získat pokročilejší dovednosti.

VIII Domov podnikavých, inovativních a kvalifikovaných obyvatel, kteří budou spoluvytvářet technologický, ekologický a sociální pokrok.

IX Dynamická místa vybavená účinnými, přístupnými a cenově dostupnými veřejnými i soukromými službami, včetně přeshraničních služeb, které poskytují řešení přizpůsobená potřebám místních komunit (např. v oblasti dopravy, vzdělávání, odborné přípravy, zdravotnictví a péče, včetně dlouhodobé péče, společenského života a maloobchodu).

X Místa rozmanitosti, která umí vytěžit maximum ze svého potenciálu i ze svých jedinečných předností a vloh.