Prejsť na hlavný obsah
Rural Vision

Desať spoločných cieľov vízie pre vidiecke oblasti

I. Byť atraktívnymi priestormivytvorenými v rámci harmonického územného rozvoja, ktoré dokážu využiť svoj osobitý potenciál tak, aby sa stali miestom plným príležitostí a pomáhali prinášať lokálne riešenia lokálneho vplyvu globálnych výziev.

II. Zapájať sa do viacúrovňovej lokálne orientovanej správy vytváraním integrovaných stratégií pomocou kolaboratívnych a participatívnych prístupov, ktoré prinesú výhody z individualizovaných kombinácií politík a z prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami.

III. Poskytovať potravinovú bezpečnosť, hospodárske príležitosti a tovar a služby pre širšiu verejnosť, ako sú biomateriály a energia, ale aj lokálne, komunitné výrobky vysokej kvality, energia z obnoviteľných zdrojov a pritom si ponechať spravodlivý podiel vytvorenej hodnoty.

IV. Byť dynamickými komunitami zameranými na dosahovanie blahobytu,t. j. vrátane živobytia, spravodlivosti, prosperity a kvality života, v ktorých všetci ľudia dokážu náležite spolunažívať a spoločne pracovať a ktoré sa vyznačujú dostatočnými kapacitami na vzájomnú podporu.

V. Byť inkluzívnymi komunitami založenými na medzigeneračnej solidarite, spravodlivosti a obnove, ktoré sú otvorené novým obyvateľom a ktoré podporujú rovnaké príležitosti pre všetkých.

VI. Byť prosperujúcimi prírodnými zdrojmi, ktorých stav sa zlepšuje vďaka cieľom zelenej dohody a ktoré k napĺňaniu týchto cieľov aj prispievajú, a to vrátane cieľov týkajúcich sa klimatickej neutrality, ako aj cieľov udržateľného spravovania prírodných zdrojov.

VII. Byť schopné naplno ťažiť z digitálnej inovácie a disponovať rovnakým prístupom k novým technológiám, širokej digitálnej gramotnosti a príležitostiam nadobudnúť pokročilejšie zručnosti.

VIII. Byť miestami s podnikavými, inovatívnymi a zručnými ľuďmi, ktorí sa budú spoločne podieľať na technologickom, ekologickom a sociálnom napredovaní.

IX. Byť miestami plnými života s účinnými, prístupnými a cenovo prijateľnými verejnými a súkromnými službami vrátane cezhraničných služieb, ktoré budú poskytovať individualizované riešenia (v oblasti dopravy, vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotníctva a starostlivosti vrátane dlhodobej starostlivosti, sociálneho života a maloobchodného podnikania).

X. Byť miestami rozmanitosti, ktoré čo najlepšie využívajú svoje jedinečné prednosti, talenty a potenciál.