Przejdź do treści głównej
Rural Vision
Konferencje i szczyty

Kształtowanie przyszłości obszarów wiejskich

Forum wysokiego szczebla ds. polityki rozwoju obszarów wiejskich 

W 2021 r. wprowadzono długoterminową wizję obszarów wiejskich w UE (LTVRA) i pakt na rzecz obszarów wiejskich. Od tego czasu nabrały one znaczenia politycznego na poziomie UE. Instytucje UE, takie jak Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) lub Komitet Regionów (KR), opracowują opinie i zajmują stanowisko w odniesieniu do tej kluczowej inicjatywy na rzecz przyszłości europejskich obszarów wiejskich.

To znaczenie coraz bardziej dostrzegają kraje UE, które zastanawiają się, jak w optymalny sposób aktywnie uczestniczyć w realizacji tej wizji i paktu na rzecz obszarów wiejskich. Rada Unii Europejskiej odniosła się do unijnej wizji obszarów wiejskich w konkluzjach na temat ósmego sprawozdania w sprawie spójności przyjętych 2 czerwca 2022 r. oraz w konkluzjach na temat biogospodarki przyjętych 25 kwietnia 2023 r.

W pakcie na rzecz obszarów wiejskich określono zasady współpracy między organami i zainteresowanymi stronami na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Przyczynia się on do osiągnięcia wspólnych celów długoterminowej wizji, ponieważ ułatwia organom publicznym, społeczeństwom obywatelskim, przedsiębiorstwom, środowisku akademickiemu i obywatelom interakcje w sprawach dotyczących obszarów wiejskich. Pakt został opracowany z udziałem instytucji UE, zainteresowanych stron i członków wspólnoty tego paktu i jest realizowany od grudnia 2021 r. Ostateczny wniosek w jego sprawie został zatwierdzony na pierwszej poświęconej mu konferencji, która odbyła się 15–16 czerwca 2022 r. Kolejna konferencja, organizowana przez szwedzkie agencje rządowe 3–4 maja 2023 r., stanowi okazję do dyskusji, jakie działania warto podejmować na rzecz obszarów wiejskich w kontekście paktu.

Komisja wspólnie z przyszłą hiszpańską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej rozważa przyjęcie pod koniec 2023 r. konkluzji Rady poświęconych długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE. Komisja opiera się przy tym na doświadczeniach z pierwszych dwóch lat wdrażania tej wizji, w szczególności na podsumowaniu działań przeprowadzonych i zaplanowanych w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki spójności na lata 2021–2027.

Forum wysokiego szczebla ds. polityki rozwoju obszarów wiejskich organizowane jest przez hiszpańską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i Komisję Europejską wraz z biurem ds. paktu na rzecz obszarów wiejskich. Jest to okazja, aby zaangażować kluczowe podmioty polityczne w realizację programu politycznego na rzecz przyszłości obszarów wiejskich, stymulowanie debaty w Radzie UE oraz wspieranie państw członkowskich w podejmowaniu działań, które pozwolą wykorzystać potencjał obszarów wiejskich do realizacji celów LTVRA. Forum ma sprawić, aby różne instrumenty polityki i strategie uzupełniały się w większym stopniu. 

Cele

  • Umożliwienie organom krajowym debaty na wysokim szczeblu na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich, aby w ten sposób mogły mieć swój udział w opracowywaniu konkluzji Rady UE w sprawie wdrażania LTVRA
  • Wymiana doświadczeń na temat roli strategii i funduszy UE w realizacji wizji obszarów wiejskich w obszarach priorytetowych dla hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE, oraz ustalenie możliwych korzyści wynikających z paktu
  • Rozpoczęcie dialogu z krajami UE na temat ulepszonych ram wielopoziomowego sprawowania rządów i struktur partycypacyjnych, aby wsłuchiwać się w opinie podmiotów działających na obszarach wiejskich i zainteresowanych stron oraz lepiej kształtować strategie rozwoju obszarów wiejskich umożliwiające tym podmiotom działanie w ramach paktu na rzecz obszarów wiejskich

Wśród 200 uczestników forum znajdą się przede wszystkim politycy i przedstawiciele organów publicznych na poziomie unijnym i krajowym ze wszystkich 27 państw członkowskich, zaangażowani w zarządzanie funduszami UE dotyczącymi w szczególności unijnej polityki rolnej i polityki spójności. Do udziału zaproszono również przedstawicieli sieci i inicjatyw UE, władz regionalnych i lokalnych, grup zainteresowanych stron, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także instytucji akademickich zajmujących się dziedzinami polityki, których to wydarzenie dotyczy. Organizatorzy zadbają o to, by poszczególne państwa były odpowiednio reprezentowane.

21 KWIETNIA 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • region wiejski | rozwój wsi
  • środa 27 września 2023 r., godz. 19:00 - piątek 29 września 2023 r., godz. 18:30 (CEST)
  • Hiszpania

Informacje praktyczne

Kiedy
środa 27 września 2023 r., godz. 19:00 - piątek 29 września 2023 r., godz. 18:30 (CEST)
Gdzie
El Parador, Siguenza (Hiszpania)
Hiszpania
Języki
angielski

Podobne wydarzenia