Skip to main content
Rural Vision
Konferenzi u summits

Tiswir tal-futur taż-żoni rurali

Forum ta’ Livell Għoli dwar il-Politika Rurali 

Mit-tnedija tagħhom fl-2021, il-viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali tal-UE (LTVRA) u l-Patt Rurali kisbu momentum politiku fil-livell tal-UE, b’istituzzjonijiet tal-UE bħall-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jew il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) jiżviluppaw opinjonijiet u jippożizzjonaw ruħhom fir-rigward ta’ din l-inizjattiva ewlenija għall-futur taż-żoni rurali Ewropej.

Dan il-momentum miexi lejn Stati Membri li qed jesploraw kif l-aħjar jipparteċipaw u jikkontribwixxu għall-viżjoni rurali u l-Patt. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għamel referenza għall-viżjoni rurali tal-UE fil-konklużjonijiet tiegħu dwar it-8 rapport ta' Koeżjoni fit-2 ta' Ġunju 2022 u fil-konklużjonijiet tiegħu dwar il-bijoekonomija li għandhom jiġu adottati fil-25 ta' April 2023.

Il-Patt Rurali hu qafas għall-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati fil-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali. Dan jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet kondiviżi tal-viżjoni fit-tul billi jiffaċilita l-interazzjoni dwar kwistjonijiet rurali bejn l-awtoritajiet pubbliċi, is-soċjetà ċivili, in-negozji, l-akkademja u ċ-ċittadini. Imniedi f’Diċembru 2021, il-Patt ġie żviluppat mal-istituzzjonijiet tal-UE, il-partijiet ikkonċernati u l-membri tal-komunità tal-Patt Rurali u l-proposta finali ġiet approvata fl-ewwel konferenza tal-Patt Rurali fil-15-16 ta’ Ġunju 2022. Il-Konferenza tal-Patt Rurali fl-Iżvezja organizzata mill-uffiċċji tal-Gvern tal-Iżvezja fit-3-4 ta’ Mejju 2023 tipprovdi opportunità biex jinqasam l-għarfien dwar kif wieħed għandu jaġixxi għaż-żoni rurali fil-kuntest tal-Patt Rurali.

Il-Kummissjoni qed tesplora mal-presidenza Spanjola futura tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea l-possibbiltajiet li tadotta konklużjonijiet tal-Kunsill iddedikati għall-viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali tal-UE fi tmiem l-2023, filwaqt li tibni fuq it-tagħlimiet meħudin mill-ewwel sentejn tal-implimentazzjoni tal-viżjoni rurali, b’mod partikolari r-rendikont tal-azzjonijiet imwettqin u pprogrammati taħt il-politika agrikola komuni u l-politika ta’ koeżjoni għall-2021-2027.

Il-Forum ta’ Livell Għoli dwar il-Politika Rurali hu organizzat mill-presidenza Spanjola tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Ewropea mal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għall-Patt Rurali. Dan joffri opportunità kuraġġuża biex jinġabru atturi politiċi ewlenin biex javvanzaw l-aġenda politika għall-futur taż-żoni rurali, iħejju dibattitu produttiv fil-Kunsill tal-UE, u jappoġġjaw lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni biex jisfruttaw il-potenzjal taż-żoni rurali fil-kisba tal-objettivi tal-LTVRA. Dan se jgħin biex nimxu ’l quddiem lejn komplementarjetajiet akbar fost l-istrumenti u l-istrateġiji ta’ politika differenti. 

Għanijiet

  • Jippermetti skambji ta’ politika ta’ livell għoli bejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jikkontribwixxu għall-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE dwar l-implimentazzjoni tal-LTVRA;
  • Jaqsmu l-esperjenzi dwar kif il-politiki u l-fondi tal-UE jistgħu jikkontribwixxu bl-aħjar mod biex tinkiseb il-viżjoni rurali f’oqsma ewlenin ta’ prijorità ta’ politika għall-presidenza Spanjola tal-Kunsill tal-UE u jesploraw modi kif il-Patt Rurali jista’ jżid il-valur;
  • Tistabbilixxi djalogu biex tesplora mal-Istati Membri oqfsa ta’ governanza msaħħa f’diversi livelli u strutturi parteċipattivi biex tisma’ leħen l-atturi rurali u l-partijiet ikkonċernati rilevanti u ssaħħaħ it-tfassil tal-politiki rurali li jippermettulhom jaġixxu fil-qafas tal-Patt Rurali.

Il-Forum se jiġbor 200 parteċipant, hu indirizzat primarjament għal dawk li jfasslu l-politika u l-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli tal-UE u nazzjonali mis-27 Stat Membru kollha involuti fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE, li jkopru b’mod partikolari l-politika agrikola komuni u l-politika ta’ koeżjoni tal-UE. Se jiddependi wkoll fuq il-parteċipazzjoni ta’ networks u inizjattivi tal-UE, awtoritajiet reġjonali u lokali, gruppi ta’ partijiet ikkonċernati, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kif ukoll istituzzjonijiet akkademiċi li jaħdmu fuq oqsma ta’ politika koperti mill-avveniment, filwaqt li jibbilanċjaw il-pajjiżi rappreżentati fil-Forum.

21 APRIL 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Iddawnlowdja
  • reġjun rurali | żvilupp rurali
  • L-Erbgħa 27 ta' Settembru 2023, 19.00 - Il-Ġimgħa 29 ta' Settembru 2023, 18.30 (CEST)
  • Spain

Informazzjoni prattika

Meta
L-Erbgħa 27 ta' Settembru 2023, 19.00 - Il-Ġimgħa 29 ta' Settembru 2023, 18.30 (CEST)
Fejn
El Parador, Siguenza
Spain
Lingwi
Ingliż

Avvenimenti relatati