Skip to main content
Rural Vision
Конференции и срещи на високо равнище

Оформяне на бъдещето на селските райони

Форум на високо равнище за политиката за селските райони 

След представянето на Дългосрочната визия за селските райони на ЕС и Пакта за селските райони през 2021 г. институции на ЕС, като например Европейският парламент, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комитетът на регионите (КР), разработиха становища и изразиха позиция относно тази ключова инициатива за бъдещето на европейските селски райони.

Сега е ред на държавите членки да проучат как най-добре да участват и да допринесат за осъществяването на визията и пакта за селските райони. Съветът на Европейския съюз се позова на визията за селските райони на ЕС в заключенията си от 2 юни 2022 г. относно 8-ия доклад за сближаването и в заключенията си относно биоикономиката, приети на 25 април 2023 г.

Пактът за селските райони е рамка за сътрудничество между властите и заинтересованите страни на европейско, национално, регионално и местно равнище. Той допринася за постигането на общите цели на дългосрочната визия, като улеснява взаимодействието между публичните органи, гражданското общество, предприятията, академичните среди и гражданите по въпроси, свързани със селските райони. Пактът, представен през декември 2021 г., беше разработен съвместно с институциите на ЕС, заинтересованите страни и членовете на общността на Пакта за селските райони, а окончателното предложение беше одобрено на 1-вата конференция за Пакта за селските райони, състояла се на 15—16 юни 2022 г. Конференцията за Пакта за селските райони в Швеция, организирана от шведското правителство на 3—4 май 2023 г., даде възможност за обмен на знания за това как да се действа по отношение на селските райони в контекста на пакта.

Комисията проучва заедно с бъдещото испанско председателство на Съвета на Европейския съюз възможностите в края на 2023 г. да бъдат приети заключения на Съвета, посветени на дългосрочната визия за селските райони на ЕС, въз основа на поуките, извлечени през първите две години от изпълнението на визията, и по-специално прегледа на действията, извършени и планирани в рамките на общата селскостопанска политика и политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

Форумът на високо равнище за политиката за селските райони се организира от испанското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия заедно със службата за подкрепа във връзка с Пакта за селските райони. Проявата предлага отлична възможност да се съберат ключови участници в политиката, за да се постигне напредък по политическия дневен ред за бъдещето на селските райони, да се подготвят условия за ползотворен дебат в Съвета на ЕС и да се подпомогнат държавите членки да предприемат действия за използване на потенциала на селските райони, за да бъдат постигнати целите на дългосрочната визия. Форумът ще помогне за постигане на по-добро взаимно допълване между различните политически инструменти и стратегии. 

Цели

  • Осигуряване на възможност за обмен на високо равнище на политики между националните органи, за да се допринесе за заключенията на Съвета на ЕС относно изпълнението на Дългосрочната визия за селските райони;
  • Споделяне на опит за това как политиките и фондовете на ЕС могат най-добре да допринесат за постигането на визията за селските райони в ключови области на политиката, които са приоритет за испанското председателство на Съвета на ЕС, и проучване на начините, по които Пактът за селските райони може да добави стойност;
  • Установяване на диалог с държавите членки с цел подобряване на рамките за многостепенно управление и структурите за участие, за да се чува гласът на хората и предприятията в селските райони и на съответните заинтересовани страни и да се подобри разработването на политики за селските райони, които им дават възможност да действат в рамките на Пакта за селските райони.

Форумът ще събере 200 участници. Той е насочен предимно към създателите на политики и публичните органи на равнището на ЕС и на национално равнище от всички 27 държави членки, които се занимават с управлението на фондове на ЕС, особено в областта на политиките на ЕС за селското стопанство и сближаването. Ще участват и представители на мрежи и инициативи на ЕС, регионални и местни органи, групи заинтересовани страни, организации на гражданското общество, както и академични институции, работещи в областите на политиката, обхванати от проявата, като същевременно ще има баланс между държавите, представени на форума.

21 AПРИЛ 2023 Г.
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Изтегляне
  • селски регион | земеделско развитие
  • Сряда 27 Септември 2023 г., 19:00 ч. - Петък 29 Септември 2023 г., 18:30 ч. (CEST)
  • Иcпaния

Практическа информация

Кога
Сряда 27 Септември 2023 г., 19:00 ч. - Петък 29 Септември 2023 г., 18:30 ч. (CEST)
Къде
El Parador, Сигуенса
Иcпaния
Езици
английски

Свързани прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

SMART VILLAGE forum

  • Външна проява