Skip to main content
Rural Vision
Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

Kaimo vietovių ateities formavimas

Aukšto lygio kaimo politikos forumas 

Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija (toliau – IKVV) ir Kaimo paktas nuo pat jų įgyvendinimo pradžios 2021 m. turi vis didesnį ES lygmens politinį palaikymą. ES institucijos, kaip antai Europos Parlamentas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) arba Regionų komitetas (RK), rengia nuomones ir reiškia savo pozicijas dėl šios svarbios iniciatyvos dėl Europos kaimo vietovių ateities.

Vis aktyviau įsitraukia ir valstybės narės, kurios ieško būdų, kaip kuo geriau dalyvauti ir prisidėti prie kaimo vietovių vizijos ir pakto. Europos Sąjungos Taryba ES kaimo viziją paminėjo savo 2022 m. birželio 2 d. išvadose dėl 8-osios sanglaudos ataskaitos ir 2023 m. balandžio 25 d. priimtose išvadose dėl bioekonomikos.

Kaimo paktas yra valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis sistema. Ji padeda siekti bendrų ilgalaikės vizijos tikslų, nes palengvina valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, įmonių, akademinės bendruomenės ir piliečių sąveiką kaimo klausimais. 2021 m. gruodžio mėn. pradėtas įgyvendinti paktas buvo parengtas kartu su ES institucijomis, suinteresuotaisiais subjektais ir Kaimo pakto bendruomenės nariais, o galutinis pasiūlymas buvo patvirtintas 2022 m. birželio 15–16 d. vykusioje 1-ojoje Kaimo pakto konferencijoje. 2023 m. gegužės 3–4 d. Švedijoje vykusi jos vyriausybės tarnybų surengta Kaimo pakto konferencija suteikė galimybę pasidalyti žiniomis apie tai, kaip imtis veiksmų kaimo vietovių labui įgyvendinant Kaimo paktą.

Komisija kartu su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausiančia Ispanija nagrinėja galimybes 2023 m. pabaigoje priimti Tarybos išvadas dėl ilgalaikės ES kaimo vietovių vizijos. Tai bus grindžiama patirtimi, įgyta per pirmuosius dvejus kaimo vizijos įgyvendinimo metus, visų pirma įvertinant įgyvendintas ir suplanuotas 2021–2027 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir sanglaudos politikos iniciatyvas.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausianti Ispanija ir Europos Komisija kartu su Kaimo pakto paramos biuru surengs aukšto lygio kaimo politikos forumą. Tai bus puiki galimybė suburti pagrindinius politinius veikėjus ir paskatinti aktyviau įgyvendinti kaimo vietovių ateities politinę darbotvarkę, pasirengti rezultatyvioms diskusijoms ES Taryboje ir padėti valstybėms narėms imtis veiksmų siekiant išnaudoti kaimo vietovių potencialą IKVV tikslams pasiekti. Forumas padės siekti, kad įvairios politikos priemonės ir strategijos labiau papildytų vienos kitas. 

Tikslai

  • Forumas turėtų sudaryti sąlygas nacionalinėms valdžios institucijoms keistis informacija apie vykdomą aukšto lygio politiką ir taip prisidėti prie ES Tarybos išvadų dėl ES IKVV įgyvendinimo;
  • dalytis patirtimi apie tai, kaip ES politikos priemonės ir fondai gali geriausiai prisidėti prie kaimo vizijos įgyvendinimo pagrindinėse politikos srityse, kurios yra ES Tarybai pirmininkausiančios Ispanijos prioritetas, ir ieškoti būdų, kaip Kaimo paktas gali suteikti pridėtinės vertės;
  • užmegzti dialogą su valstybėmis narėmis dėl patobulintų daugiapakopio valdymo sistemų ir dalyvaujamųjų struktūrų, kad būtų išklausytos kaimo subjektų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomonės ir būtų pagerintas kaimo politikos formavimas, kad jie galėtų veikti pagal Kaimo paktą.

Forumas, kuris pritrauks 200 dalyvių, pirmiausia yra skirtas visų 27 valstybių narių politikos formuotojams ir ES bei nacionalinių valdžios institucijų atstovams, dalyvaujantiems ES lėšų valdyme, visų pirma ES bendros žemės ūkio ir sanglaudos politikos srityse. Be to, jame dalyvaus ES tinklų ir iniciatyvų, vietos ir regionų valdžios institucijų, suinteresuotųjų subjektų grupių, pilietinės visuomenės organizacijų ir akademinių institucijų, sprendžiančių atitinkamų politikos sričių klausimus, atstovai. Organizatoriai užtikrins, kad forume būtų tinkamai atstovaujama kiekvienai šaliai.

2023 M. BALANDŽIO 21 D.
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
  • kaimiškasis regionas | kaimiškųjų vietovių vystymas
  • 2023 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis, 19:00 val. - 2023 m. rugsėjo 29 d., penktadienis, 18:30 val. (CEST)
  • Ispanija

Praktinė informacija

Kada
2023 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis, 19:00 val. - 2023 m. rugsėjo 29 d., penktadienis, 18:30 val. (CEST)
Kur
El Paradoras, Siguenza
Ispanija
Kalbos
anglų kalba

Susiję renginiai

  • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

SMART VILLAGE forum

  • Išorės renginys