Prejsť na hlavný obsah
Rural Vision
Konferencie a samity

Formovanie budúcnosti vidieckych oblastí

Fórum pre vidiecku politiku na vysokej úrovni 

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ (LTVRA) a vidiecky pakt nadobudli od svojho spustenia v roku 2021 politický impulz na úrovni EÚ. Stanoviská a postoje k tejto kľúčovej iniciatíve pre budúcnosť európskych vidieckych oblastí vypracovali inštitúcie EÚ ako Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Táto dynamika smeruje k členským štátom, ktoré skúmajú, ako sa čo najlepšie zapojiť a ako prispieť k vízii pre vidiecke oblasti a k vidieckemu paktu. Rada Európskej únie vo svojich záveroch o 8. správe o súdržnosti z 2. júna 2022 a vo svojich záveroch o biohospodárstve, ktoré sa mali prijať 25. apríla 2023, spomenula víziu EÚ pre vidiecke oblasti.

Vidiecky pakt je rámcom pre spoluprácu medzi orgánmi a zainteresovanými stranami na európskej, vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Prispieva k dosiahnutiu spoločných cieľov dlhodobej vízie tým, že uľahčuje interakciu v záležitostiach týkajúcich sa vidieka medzi verejnými orgánmi, občianskou spoločnosťou, podnikmi, akademickou obcou a občanmi. Pakt, ktorý bol spustený v decembri 2021, vypracovali spoločne inštitúcie EÚ, zainteresované strany a členovia spoločenstva vidieckeho paktu a konečný návrh bol schválený na 1. konferencii vidieckeho paktu 15. a 16. júna 2022. Konferencia vidieckeho paktu vo Švédsku, ktorú 3. – 4. mája 2023 zorganizovali švédske vládne úrady, bola príležitosťou na výmenu poznatkov o tom, ako konať v prospech vidieckych oblastí v kontexte vidieckeho paktu.

Komisia spolu s budúcim španielskym predsedníctvom Rady Európskej únie skúma možnosti prijatia záverov Rady venovaných dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti na konci roka 2023, a to na základe skúseností získaných z prvých dvoch rokov vykonávania vízie pre vidiek, najmä hodnotenia činností vykonávaných a naplánovaných v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Fórum pre vidiecku politiku na vysokej úrovni organizuje španielske predsedníctvo Rady Európskej únie a Európska komisia spolu s podporným úradom pre vidiecky pakt. Ponúka mimoriadnu príležitosť na zhromaždenie kľúčových politických aktérov s cieľom pokročiť v politickom programe pre budúcnosť vidieckych oblastí, pripraviť plodnú diskusiu v Rade EÚ a podporiť členské štáty, aby prijali opatrenia na uvoľnenie potenciálu vidieckych oblastí pri dosahovaní cieľov LTVRA. Pomôže na ceste k väčšej komplementárnosti medzi rôznymi politickými nástrojmi a stratégiami. 

Ciele

  • Umožniť politické výmeny na vysokej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi, a tým prispieť k záverom Rady EÚ o vykonávaní LTVRA.
  • Vymieňať si skúsenosti o tom, ako môžu politiky a fondy EÚ čo najlepšie prispieť k dosiahnutiu vízie pre vidiecke oblasti v kľúčových prioritných oblastiach politiky španielskeho predsedníctva Rady EÚ, a preskúmať, ako môže vidiecky pakt priniesť pridanú hodnotu.
  • Nadviazať dialóg s cieľom preskúmať spoločne s členskými štátmi posilnené rámce viacúrovňového riadenia a participatívne štruktúry, aby bolo možné vypočuť si názory vidieckych aktérov a príslušných zainteresovaných strán a zlepšiť navrhovanie vidieckych politík, ktoré im umožnia konať v rámci vidieckeho paktu.

Fórum združí 200 účastníkov, pričom sa zameria predovšetkým na tvorcov politík a verejné orgány na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zo všetkých 27 členských štátov zapojených do hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ. Zameria sa najmä na spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti EÚ. Počíta sa aj s účasťou sietí a iniciatív EÚ, miestnych a regionálnych samospráv, skupín zainteresovaných strán, organizácií občianskej spoločnosti, ako aj akademických inštitúcií pôsobiacich v oblastiach politiky, na ktoré sa podujatie vzťahuje, pričom sa bude dbať o vyváženosť krajín zastúpených na fóre.

21. APRÍLA 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • vidiecky región | rozvoj vidieka
  • streda 27. septembra 2023, 19:00 - piatok 29. septembra 2023, 18:30 (CEST)
  • Španielsko

Praktické informácie

Kedy
streda 27. septembra 2023, 19:00 - piatok 29. septembra 2023, 18:30 (CEST)
Kde
EL Parador, Siguenza
Španielsko
Jazyky
angličtina

Súvisiace podujatia