Skip to main content
Rural Vision
Konferenssit ja huippukokoukset

Maaseutualueiden tulevaisuuden suuntaviivat

Korkean tason maaseutupoliittinen foorumi 

Vuonna 2021 alkunsa saaneet EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisio (LTVRA) ja maaseutusopimus ovat kasvattaneet poliittista painoarvoaan EU:n tasolla, ja Euroopan parlamentti, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea sekä muut EU-toimielimet ovat laatineet lausuntoja ja ottaneet kantaa näihin Euroopan maaseutualueiden tulevaisuuden kannalta keskeisiin aloitteisiin.

Myös EU-maat ovat kiinnostuneet aiheesta ja tarkastelevat nyt maaseutuvision ja -sopimuksen suomia mahdollisuuksia ja keinoja edistää niitä. EU:n neuvosto viittasi EU:n maaseutuvisioon 2.6.2022 julkaisemissaan päätelmissä, jotka koskivat 8. koheesiokertomusta, sekä 25.4.2023 hyväksytyissä biotaloutta koskevissa päätelmissään.

Maaseutusopimus muodostaa puitteet viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyölle niin EU:n tasolla kuin myös kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Se edistää pitkän aikavälin vision yhteisten tavoitteiden saavuttamista helpottamalla viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, yritysten, tiedemaailman ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta maaseutuasioissa. Joulukuussa 2021 vireille pantua maaseutusopimusta on kehitetty yhdessä EU:n toimielinten, sidosryhmien ja maaseutusopimusyhteisön jäsenten kanssa, ja lopullinen ehdotus hyväksyttiin ensimmäisessä maaseutusopimuskonferenssissa 15.–16.6.2022. Ruotsin viranomaisten 3.–4.5.2023 järjestämä maaseutusopimuskonferenssi tarjoaa tilaisuuden jakaa tietoa siitä, miten maaseutusopimusta voidaan hyödyntää maaseutualueiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Komissio arvioi parhaillaan EU:n neuvoston tulevan puheenjohtajamaan Espanjan kanssa, voitaisiinko neuvoston päätelmät EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta mahdollisesti hyväksyä vuoden 2023 lopussa. Päätelmät perustuvat maaseutuvision kahdesta ensimmäisestä täytäntöönpanovuodesta saatuihin kokemuksiin ja erityisesti tilannekatsaukseen vuosien 2021–2027 yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan puitteissa suunnitelluista ja toteutetuista toimista.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Espanja ja Euroopan komissio järjestävät korkean tason maaseutupoliittisen foorumin yhdessä maaseutusopimuksen tukitoimiston kanssa. Foorumi kokoaa yhteen keskeisiä poliittisia toimijoita edistämään maaseutualueiden tulevaisuutta koskevaa toimintapoliittista agendaa, valmistelemaan hedelmällistä keskustelua EU:n neuvostossa ja tukemaan EU-maita, jotta ne ryhtyvät toimiin maaseutualueiden potentiaalin hyödyntämiseksi EU:n pitkän aikavälin maaseutuvision tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla foorumi myös auttaa lisäämään eri toimintapoliittisten välineiden ja strategioiden keskinäistä täydentävyyttä. 

Tavoitteet

  • Mahdollistetaan korkean tason näkemysten vaihto kansallisten viranomaisten välillä, mikä hyödyttää EU:n pitkän aikavälin maaseutuvision täytäntöönpanoa koskevien EU:n neuvoston päätelmien laatimista.
  • Jaetaan kokemuksia siitä, miten EU:n toimintapolitiikoilla ja rahoituksella voidaan parhaiten edistää maaseutuvisiota EU:n neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Espanjan keskeisillä painopistealoilla, ja tarkastellaan, miten maaseutusopimus voi tuoda lisäarvoa.
  • Käynnistetään EU-maiden kanssa vuoropuhelu, jossa tarkastellaan tehostettuja monitasoisia hallintokehyksiä ja osallistavia rakenteita, jotta voidaan kuulla maaseudun toimijoiden ja sidosryhmien ääntä ja tehostaa maaseutusopimuksen mukaisen maaseutupolitiikan suunnittelua.

Foorumi kokoaa yhteen noin 200 EU:n ja sen jäsenmaiden kansallisen tason poliittista päättäjää ja viranomaista, jotka osallistuvat EU:n varojen hallinnointiin erityisesti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan aloilla. Mukana on myös EU:n verkostojen ja hankkeiden, alue- ja paikallisviranomaisten, sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja akateemisten laitosten edustajia, joiden osallistumisella tasapainotetaan EU-maiden edustusta foorumissa.

21. HUHTIKUUTA 2023
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
English
(170.95 KB - PDF)
Lataa
  • maaseutualue | maaseudun kehittäminen
  • keskiviikko 27. syyskuuta 2023 klo 19:00 - perjantai 29. syyskuuta 2023 klo 18:30 (CEST)
  • Espanja

Käytännön tietoa

Milloin
keskiviikko 27. syyskuuta 2023 klo 19:00 - perjantai 29. syyskuuta 2023 klo 18:30 (CEST)
Missä
El Parador, Siguenza
Espanja
Kielet
englanti

Aiheeseen liittyvät tapahtumat