Pāriet uz galveno saturu
Rural Vision
Konferences un samiti

Lauku apvidu nākotnes veidošana

Lauku politikas augsta līmeņa forums 

Kopš Komisija 2021. gadā nāca klajā ar paziņojumu par ilgtermiņa redzējumu ES lauku apvidiem un Lauku paktu, abi šie dokumenti ir mobilizējuši politiskos procesus ES līmenī, vairākām ES iestādēm, piemēram, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai (EESK) un Reģionu komitejai (RK) izstrādājot atzinumus un pieņemot nostājas attiecībā uz šo Eiropas lauku apvidu nākotnei nozīmīgo iniciatīvu.

Nu šī mobilizācija ir pārņēmusi arī dalībvalstis, kas šobrīd pēta, kā vislabāk piedalīties un ieguldīt savu artavu. Arī Eiropas Savienības Padome atsaucās uz redzējumu par ES lauku apvidiem — secinājumos par 8. kohēzijas ziņojumu (2022. gada 2. jūnijs) un secinājumos par bioekonomiku (tos plānots pieņemt 2023. gada 25. aprīlī).

Lauku pakts ir satvars, kas palīdz veidot sadarbību starp Eiropas, valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām. Tas palīdz sasniegt kopīgos ilgtermiņa redzējuma mērķus, veicinot pārvaldes iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, uzņēmumu, akadēmisko aprindu un iedzīvotāju mijiedarbību lauku apvidiem svarīgos jautājumos. Komisija ar Lauku paktu nāca klajā 2021. gada decembrī. Tas izstrādāts kopā ar citām ES iestādēm, ieinteresētajām personām un Lauku pakta kopienas dalībniekiem, un tā galīgais priekšlikums apstiprināts pirmajā Lauku pakta konferencē, kas notika 2022. gada 15. un 16. jūnijā. Lauku pakta konference, ko 2023. gada 3. un 4. maijā Zviedrijā rīko Zviedrijas valdības dienesti, ir iespēja dalīties zināšanās par to, kā ar Lauku paktu iespējams palīdzēt lauku apvidiem.

Komisija kopā ar nākamo Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti Spāniju izskata iespējas 2023. gada beigās pieņemt Padomes secinājumus, kas pievēršas ilgtermiņa redzējumam ES lauku apvidiem. Secinājumu pamatā būs pieredze, kas gūta pirmajos divos ilgtermiņa redzējuma īstenošanas gados, un jo īpaši izvērtējums par darbībām, kas veiktas un plānotas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku 2021.–2027. gadam.

Lauku politikas augsta līmeņa forumu organizē Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Spānija un Eiropas Komisija kopā ar Lauku pakta atbalsta biroju. Tā ir lieliska iespēja pulcēt galvenos politiskos aktorus, lai panāktu lauku apvidu nākotnei svarīgu politisko prioritāšu īstenošanu, sagatavotu auglīgas debates ES Padomē un palīdzētu dalībvalstīm atraisīt lauku apvidu potenciālu, īstenojot ilgtermiņa redzējumu. Forums palīdzēs panākt lielāku papildināmību starp dažādiem politikas instrumentiem un stratēģijām. 

Mērķi

  • Nodrošināt politisko viedokļu apmaiņu augstā līmenī starp valstu iestādēm, lai sniegtu ieguldījumu ES Padomes secinājumos par ilgtermiņa redzējuma ES lauku apvidiem īstenošanu.
  • Dalīties pieredzē par to, kā ES politika un fondi var vislabāk palīdzēt sasniegt redzējumā lauku apvidiem izvirzītos mērķus ES Padomes prezidentvalsts Spānijas galvenajās politikas prioritārajās jomās, un izpētīt veidus, kā Lauku pakts var radīt pievienoto vērtību.
  • Izveidot dialogu ar dalībvalstīm, lai izpētītu uzlabotus daudzlīmeņu pārvaldības satvarus un līdzdalības struktūras, kas ļauj uzklausīt lauku iedzīvotāju, politiķu un citu ieinteresēto personu viedokļus, un uzlabotu lauku politikas izstrādi, kas visām iesaistītajām personām ļautu rīkoties Lauku pakta ietvaros.

Forumā pulcēsies 200 dalībnieku, galvenokārt, ES un valsts līmeņa politikas veidotāji un publiskās iestādes no visām 27 dalībvalstīm, kas iesaistītas ES līdzekļu pārvaldībā, jo īpaši attiecībā uz ES kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku. Tajā piedalīsies arī ES tīkli un iniciatīvas, reģionālās un vietējās iestādes, ieinteresēto personu grupas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī akadēmiskās iestādes, kas darbojas foruma aptvertajās politikas jomās, vienlaikus nodrošinot līdzsvaru valstu pārstāvībā.

2023. GADA 21. APRĪLIS
High-level Policy forum - DRAFT AGENDA
  • lauku reģions | lauku attīstība
  • trešdiena, 2023. gada 27. septembris, 19.00 - piektdiena, 2023. gada 29. septembris, 18.30 (CEST)
  • Spānija

Praktiska informācija

Kad
trešdiena, 2023. gada 27. septembris, 19.00 - piektdiena, 2023. gada 29. septembris, 18.30 (CEST)
Kur
El Parador, Siguenza
Spānija
Atslēgvārdi
angļu valoda

Citi pasākumi